Protok rijeke Drine na HE Zvornik u 08,00 časova iznosi 2361 m3/ u sekundi. i manji je za 10m3/u sekundi od 05,00 časova. Protok na hidroelektranama Višegrad i Bajina Bašta se takođe smanjio i iznosi 1970 m3/ u sekundi u Višegradu, a 2100 m3/ u sekundi u Bajinoj Bašti.

Protok na HE Piva je 144 m3/ u sekundi, a dotok se smanjio na 300 m3/ u sekundi.

Vodostaj rijeke Save u 07,00 časova na vodomjernoj stanici Jamena iznosi +887cm, odnosno u porastu je za 165 cm. Granica redovne odbrane od poplava je kada vodostaj rijeke Save na vodomjernoj stanica Jamena dostigne kotu od +970cm.

Vodostaji ostalih manjih vodotoka Janje, Gnjice, Lukavca i ostalih su u granicama normale.

 Rijeka Drina djelimično se razlila u vikend naselju u MZ Janja, za sada nema ugroženih stambenih objekata.

 Nastavlja se sa praćenjem i obilaskom područja uz riječne vodotoke i po potrebi preduzimaće se i druge mjere iz Plana zaštite i spasavanja od poplava. Civilna zaštita Grada Bijeljina 24 časa prati stanje na terenu.