Krivično djelo je počinjeno u vremenskom periodu od 01. januara 2015. do 31. jula 2018. Optužena je obavljala poslove službenika za obračun ličnih primanja i naknada sa statusom namještenika I kategorije u Odjeljenju za finansijsko računovodstvene i analitičke poslove u Sekretarijatu navedenog Ministarstva.

"U namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, iskoristila je svoje ovlaštenje na način da je nakon što je ispravno obračunale plate radnika Ministarstva i dostavila platne liste na kontrolu načelnici Odjeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove, ponovo ulazila u sistem COP te je obračunavala svoje plate protivno zakonu, tako da je prilikom obračuna plate mijenjala koeficijent za obračun plate sa utvrđenog platnog koeficijenta 7 na platni koeficijent 13, i prilikom obračuna plate unosila dodatak na platu u apsolutnom iznosu, te je izlistavala ‘Obrazac broj ‘“ (zbirni obračun koji program sačinjava na osnovu podataka u programu unesenih od strane M. G.) i ‘Rekapitulacije- bruto plate’ koji dokumenti su sadržavali lažne podatke u pogledu plate optužene, nakon čega je navedene dokumente ovjeravala svojim potpisom i iste dostavljala na potpis ministru nadležnog ministarstva, dovedeći ga u zabludu da se radi o ispravno obračunatim platama,  navodeći istog tako da potpiše takve dokumente i tako omogući nezakonitu isplatu plata za optuženu”, navodi se u presudi, prenosi ATV.

Optužena M.G. je, osim toga, od 12. maja 2016. do 27. oktobra 2017. godine prilikom podnošenja zahtjeva za kredit, davaocu kredita dostavljala falsifikovane platne liste, odnosno dostavljala platne liste sa neistinitim podacima u pogledu visine plate. Tako je na osnovu lažnih platnih lista dobila nekoliko kredita u iznosu od skoro 150.000 KM.

“Vijeće ovog suda utvrđuje pojedinačne kazne i to za krivično djelo Prevara u službi kazna zatvora u trajanju jedne godine i za krivično djelo obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti kazna zatvora u trajanju od jedne godine, te se osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i deset mjeseci”, navodi se u presudi.

Kao sporedna kazna za krivično djelo obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti Sud joj je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 2.000 KM koju je optužena dužna platiti u roku od tri mjeseca po pravosnažnosti presude.