Sagledavajući cjelokupnu finansijsku situaciju, stanje ukupnih obaveza Društva i izražen problem finansijske stabilnosti i likvidnosti, Uprava Društva je predložila sljedeće mjere i aktivnosti u cilju poboljšanja finansijske stabilnosti i likvidnosti:

1. izmjena makro i mikroorganizacije Društva i usklađivanje makroorganizacije i sistematizacije radnih mjesta u skladu sa realnim potrebama ovog Društva;
2. smanjenje broja angažovanih radnika preko Omladinske zadruge;
3. neće se vršiti zapošljavanje novih radnika osim u izuzetnim slučajevima prijema stručnog radnika na ključno upražnjeno radno mjesto.
4. izradi Plana poslovanja za 2022. godinu i Plana nabavki za 2022. godinu pristupiti sistematično i odgovorno u smislu planiranja samo onih nabavki koje naće ugroziti osnovnu djelatnost Društva;
5. nabavke materijala vršiti vodeći računa o optimalnim zalihama koje neće ugroziti vršenje osnovne djelatnosti. Izvršiti pregled nabavljenog materijala i riješiti se zaliha koje su ranije nabavljene i nisu za upotrebu. Nabavke druge opreme, kancelarijskog namještaja, računarske opreme i slično vršiti samo kada je to neophodno. Sve nabavke za preduzeće vrši isključivo Odjeljenje za nabavke uz odobrenje Uprave;
6. uspostaviti potpunu kontrolu praćenja vozila preko GPS uređaja kako bi se obezbjedila kontrola potrošnje goriva, a pored toga i smanjili troškovi redovnog servisiranja vozila, zamjene rezervnih djelova kao i svih drugih treškova koji prate održavanje voznog parka ovog Društva;
7. izvršiti reviziju svih zaključenih ugovora o pružanju dodatnih usluga sa trećim licima kako bi se sagledale mogućnosti za smanjenje vrijednosti na koju su zaključeni ili eventualno raskidanje određenih ugovora, a posebno onih koji neće imati nikakav uticaj na nesmetano poslovanje ovog Društva;
8. ne zaključivati nove ugovore o javnoj nabavci nakon isteka postojećih ugovora ukoliko time neće biti ugroženo funkcionisanje Društva i obavljanje njegove osnovne djelatnosti;
9. preispitati broj priključaka na VPN mrežu;
10. redovno pratiti troškove reprezentacije, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, kancelarijskog materijala, troškove angažovanja spoljnih saradnika i iste svesti na optimalnu mjeru. Angažovanje trećih lica vršiti izuzetno samo za one poslove za koje nema vlastitih kadrova sa znanjem i iskustvom i za poslove koji ne mogu da čekaju a donose određene koristi preduzeću;
11. racionalno raspolagati imovinom Društva;
12. veću odgovornost i angažovanje zaposlenih radnika na izvršavanju svojih radnih zadataka a u cilju postizanja veće produktivnosti rada;
13. nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti kako bi se obezbjedio što veći broj vodovodnih priključaka na vodovodnoj mreži u cjelosti pri čemu poseban akcenat staviti na priključenje novih korisnika na Sjevernom prstenu čime bi bilo ostareno povećanje prihoda po osnovu priključaka a u trajnom periodu i prihoda od isporuke vode građanima;
14. nastaviti sa preduzimanjem svih mjere i aktivnosti kako bi se procenat naplate zadržao na nivou preko 95% a sumnjiva i sporna potraživanja na nivou od 5% od vrijednosti fakturisane vode;
15. nastaviti za započetim aktivnostima na smanjenju gubitaka u vodovodnoj mreži i
16. redovno pratiti ostvarene prihode i rashode (na mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou) posmatrajući uporedo sa planiranim iznosima i blagovremeno preduzimanje mjera za realizaciju planiranih zadataka.

Plan navedenih aktivnosti je usvojen od strane Nadzornog odbora na sjednici održanoj 16.12.2021. godine (broj odluke NO-2926-8/21). U nastavku je dat pregled ostvarenih ušteda po osnovu navedenog plana mjera.

• Ostvarena ušteda po osnovu izmjene makro i mikroorganizacije Društva i usklađivanja sistematizacije radnih mjesta sa realnim potrebama Društva:
- Upražnjeno mjesto direktora kanalizacije, mjesečna bruto plata 2.840,23 KM (napomena: mjesto je upražnjenjo od januara 2021. godine);
- Ukidanje 8 mjesta šefova Odjeljenja, mjesečna ušteda 2.197,93 KM;
- Smanjenje koeficijenata Stručnim saradnicima, mjesečna ušteda 5.958,60 KM.
Ukupna ušteda na mjesečnom nivou iznosi 10.996,00 KM, dok bi na godišnjem nivou iznosila 131.952,00 KM.

• Što se tiče troškova reprezentacije, u prvih 9 mjeseci 2021. godine iznosili su 40.378,55 KM od čega se 8.588,81 KM odnosi na kuhinju. Poslednja 3 mjeseca 2021. godine troškovi reprezentacije su iznosili 2.602,95 KM, od čega se 2.182,85 KM odnosi na kuhinju. Na osnovu navedenih podataka vidimo da je ostvarena mjesečna ušteda u iznosu od 3.618,86 KM, što na godišnjem nivou iznosi 43.426,32 KM.

• Ukupna ušteda na nivou godine, po osnovu ne produžavanja ugovora o javnoj nabavci sa dobavljačima, iznosi približno 15.000,00 KM. Dobavljači sa kojima nisu produženi ugovori o poslovnoj saradnji, nakon isteka ugovora o javnoj nabavci su:
- „Astra media“ za programsko – marketinške usluge, godišnja ušteda 6.000,00 KM;
- „Semberske novine“ za reklamni prostor i novine, godišnja ušteda 5.165,01 KM;
- „Privredna štampa“ – Zip novine, godišnja ušteda 500,00 KM;
- Agencija za pružanje intelektualnih usluga „Realno 55“ godišnja ušteda 880,00 KM;
- Agencija „Bims“, ušteda 2.400,00 KM godišnje.

• Utrošene količine goriva smanjene su u prosjeku za 30 %. Troškovi tekućeg održavanja osnovnih sredstava (popravka i održavanje vozila, opreme i sl.) smanjeni su za oko 67 %. Uspostavljena je kontrola praćenja vozila preko GPS uređaja, kako bi se obezbjedila kontrola potrošnje goriva i smanjili troškovi koji prate održavanj voznog parka.

• Nabavka materijala, opreme, kancelarijskog namještaja, računarske opreme se vrši samo kada je to neophodno, tako da su troškovi po ovom osnovu smanjeni za 78 %. Takođe, nije bilo potrebe za angažovanjem trećih lica po osnovu ugovora o djelu.