U kancelariji Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, koja je u Bijeljini otvorena 2010. godine, godišnje se obradi oko 1.600 predmeta građana.

Četvoro zaposlenih daje pravne savjete strankama i zastupaju ih na sudovima u Bijeljini, Zvorniku i Srebrenici.
 
Stupanjem na snagu novog Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u julu prošle godine riješene su manjkavosti starog zakona i proširene nadležnosti Centra.
 
U Kancelariji Centra za pružanje besplatne pravne pomoći stranke mogu da dobiju obavještenja o pravima i obavezama, pravne savjete, zastupanje na sudu, sačinjavanje pismena i apelacije. Centar je novim zakonom dobio i proširene nadležnosti, tako da mogu da sačinjavaju žalbe i vanredne pravne lijekove u upravnim postupcima, pojašnjava direktorka ove kancelarije Brankica Lazarević.
 
Najčešći zahtjevi
 
– Što se tiče upravnih sporova, najčešće se radi o poništenju konačnih upravnih akata vezano za penzijsko-invalidsko osiguranje, boračko-invalidsku zaštitu, i to čini 90 odsto sporova. Predmeti iz parničnog postupka odnose se na porodične odnose, razvode brakova, bračne tekovine, naknade štete, tužbe zbog duga i nešto manji broj radnih sporova – ističe Lazarevićeva.
 
Da bi stranke mogle dobiti besplatnu pravnu pomoć moraju ispuniti određene kriterijume koji se tiču imovinskog statusa.
 
– Prvi kriterijum je finansijski, koji podrazumijeva da prihod kompletnog domaćinstva, s kojima podnosilac zahtjeva živi, ne prelazi prosječnu neto platu za prethodnu fiskalnu godinu u RS. Izuzetak su porodice koje imaju pet ili više članova, kad se za prosjek uzimaju dvije prosječne neto plate – navodi Lazarevićeva.
 
Novim zakonom uveden je i kriterijum ličnog svojstva, gdje je proširena kategorija ljudi koji mogu ostvariti ovo pravo.
 
– Ne uzimamo u obzir finansijski kriterijum, nego kriterijum ličnog svojstva, gdje to stranke dokazuju određenim papirima. U pitanju su djeca koja traže izdržavanje, djeca bez roditeljskog staranja, lica s invaliditetom, članovi porodica poginulih boraca, žrtve nasilja, žrtve ratne torture, ali i lica sa četvoro i više djece – kaže Lazarevićeva.
 
Od djece do međe
Dodaje i da se za najveći broj predmeta, skoro 99 odsto, u izvršnim postupcima ide u izvršenje pravosudnih presuda, a odnose se na izdržavanje maloljetne djece.
 
U vanparničnim postupcima to je oduzimanje poslovne sposobnosti, produženje roditeljskog prava, dioba nekretnina i uređenje međe.
 
Kancelarija Centra za pružanje besplatne pravne pomoći prilagođava se radu s osnovnim sudovima na području koje pokrivaju, a zaposleni se, nakon što utvrde da li zahtjev stranke osnovan, trude da ispune zahtjeve. Ni pandemija virusa korona nije značajnije uticala na rad ove kancelarije, a broj predmeta je smanjen za desetak odsto.
Izvor: Srpskainfo